Obchodní podmínky

obchodní společnosti
ABSOWIN s.r.o.
se sídlem Na Vršku 467, 471 27, Stráž pod Ralskem,
identifikační číslo: 06671888 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40704
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese mojehygi.cz.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ABSOWIN s.r.o., se sídlemNa Vršku 467, 471 27, Stráž pod Ralskem, identifikační číslo: 06671888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40704 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mojehygi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.        Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Není-li dále stanoveno jinak, myslí se kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

1.2.1.     Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

1.2.2.      Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří i Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit dle ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, nákladech spojených s dodáním zboží a nákladů a s navrácením zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.          Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1.       objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.2.       způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.3.3.       informace o nákladech spojených s dodáním zboží (tzv. poštovné);

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací), jež je kupujícím zasláno prodávajícímu přes webové rozhraní obchodu pomocí tlačítka „Objednat“. V mimořádných případech, je prodávající oprávněn zrušit objednávku po písemném sdělení kupujícímu, zejména nastane-li situace předvídaná v ust. § 1732 občanského zákoníku.

2.7.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

 3. Cena zboží a platební podmínky

3.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ABSOWIN s.r.o., Na Vršku 467, 471 27, Stráž pod Ralskem;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 283903479/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou;

3.2.      Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení bodu 3.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.5.      V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.6.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo přibalí vytištěnou fakturu do objednávky společně s objednaným zbožím.

3.8.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 4. Odstoupení od smlouvy

4.1.       Bod 4 se použije jen tehdy, pokud je kupní smlouva uzavřena se spotřebitelem.

4.2.      Spotřebitel bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.3.     Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 4.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.4.       Pro odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího - info@mojehygi.cz.

4.5.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.

4.6.       Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel.

4.7.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet, nedomluví-li se smluvní strany jinak. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.8.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

4.9.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 5. Přeprava a dodání zboží

5.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a ust. § 2159 odst. 2 občanského zákoníku se použije obdobně.

5.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.       V případě, že kupující zboží nepřevezme, je poté povinen uhradit náklady spojené s nepřevzetím zboží.

5.5.       V případě, že kupující neuhradí náklady vzniklé v souvislosti s bodem 5.3. a 5.4. těchto obchodních podmínek, je prodávající oprávněn žádat náhradu škody, a to dle ust. § 2913, neboť ze strany kupujícího jde o podstatné porušení kupní smlouvy a obchodních podmínek.

5.6.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 6. Přechod nebezpečí škody na věci a práva z vadného plnění

6.1.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2.      Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.3.       Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.4.      Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

6.5.     Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

6.6.      Ustanovení uvedená v bodě 6.1.  obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.7.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 7. Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy prodávajícím

7.1.      Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy.

7.2.       Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.3.       Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

7.4.       Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.5.      Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.6.       Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

 8. Záruka za jakost

8.1.     Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

8.2.       Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

8.3.       Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

 9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

9.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@mojehygi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 10. Ochrana osobních údajů

10.1.   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu  a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR”) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách prodávajícího.

 

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1.   Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách prodávajícího.

11.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. Doručování

12.1.    Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, např. týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. Bod 4.4. Obchodních podmínek tímto není dotčen.

12.2.   Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3.   Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, které takovou problematiku upravuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.   Doklad o uzavření kupní smlouvy je včetně obchodních podmínek archivován prodávajícím v elektronické podobě.

13.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5.   Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování ABSOWIN s.r.o., Na Vršku 467, 471 27, Stráž pod Ralskem,
 • adresa elektronické pošty info@mojehygi.cz,
 • telefon +420 607 556 434.

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 20.05.2024.


priloha_c_1_odstoupeni

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti ABSOWIN s.r.o.
se sídlem Na Vršku 467, 471 27, Stráž pod Ralskem,
identifikační číslo: 06671888

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40704 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese mojehygi.cz.

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1.    Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího ABSOWIN s.r.o. se sídlem Na Vršku 467, 471 27, Stráž pod Ralskem, identifikační číslo: 06671888, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od společnosti ABSOWIN s.r.o.

1.2.    Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout společnosti ABSOWIN s.r.o. potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.

1.3.    Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

1.4.    Definice  pojmů  obsažené  v  tomto  Reklamačním  řádu  mají   přednost  před  definicemi    v obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

  

2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

2.1.    Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

2.2.    U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

2.3.    Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

2.4.    Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené ve lhůtě určené záruční dobou.

2.5.    V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv       z vadného plnění.

 

3. Kontrola zboží při převzetí

3.1.    Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

3.2.   Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

3.3.    Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

3.4.    Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit na e-mail reklamace@mojehygi.cz, nebo prostřednictvím telefonu +420 607 556 434.

3.5.  Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

4. Uplatnění reklamace

4.1.   Pro uplatnění práv z vadného plnění je kupující povinen nejprve podat prodávajícímu zprávu na e-mail  reklamace@mojehygi.cz  o  tom,  že  požaduje  uplatnění  práv  z vadného  plnění v zákonné lhůtě 24 měsíců, případně jiné lhůtě podle bodu 2.2 a alespoň přibližně popsat vadu zboží.

4.2.    Pokud prodávající vyhodnotí stav zboží jako způsobilý k reklamaci, tak kupujícímu bezodkladně odpoví, že je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění. Pokud ale z úvodního popisu vyplývá,  že  na  reklamaci  kupující  právo  nemá  (např.  opožděné  uplatnění  práva  z vadného; nebo jde o vadu, u které nelze uplatnit práva z vadného plnění), prodávající ho na tuto skutečnost upozorní v odpovědi emailu, ale i přesto umožní kupujícímu, aby zboží odeslal a aby zboží bylo podrobeno kontrole ze strany prodávajícího.

4.3.    Po přijetí emailu ze strany prodávajícího je kupující oprávněn zboží odeslat. Ke zboží je kupující povinen připojit kopii faktury, nebo účtenky.

4.4.    Kupující zašle zboží na adresu společnosti: ABSOWIN s.r.o., Na Vršku 467, 471 27, Stráž pod Ralskem.

4.5.    Po přijetí zboží prodávající potvrdí přijetí zboží za účelem vyřízení reklamace na emailovou adresu kupujícího.

 

5. Vyřízení reklamace

5.1.    Je-li kupující spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned (tj. rozhodnutí o přijetí reklamace, čl. 4.2. Reklamačního řádu), ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

5.2.    Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.3.    Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

6. Společná ustanovení

6.1.    Po úspěšném či neúspěšném vyřízení reklamace zašle prodávající zboží kupujícímu zpět na jeho kontaktní adresu.

6.2.   Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Jedno potvrzení zašle spolu se zbožím v písemné formě na doručovací adresu kupujícího a jednu kopii zašle prodávající kupujícímu na emailovou adresu.

6.3.    Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

6.4.    Kupující  je  povinen  zkontrolovat  přebírané  zboží  bezodkladně  po  vyřízení  reklamace.    K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

6.5.    Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

6.6.    Pokud si kupující opakovaně nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace u provozovatele poštovních služeb do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si společnost ABSOWIN  s.r.o.  právo  zboží  prodat  a  výtěžek  použít  na  úhradu   nákladů  souvisejících   s poštovní přepravou.

 

7. Závěrečné ustanovení

 

7.1.    Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

7.2.    Tento Reklamační řád je k dispozici na webových stránkách www.mojehygi.cz.

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 20.05.2024